De werkwijze

Ik start met het luisteren naar bouwheer/opdrachtgever : zijn ideeën en visie, zijn betrachtingen, zijn bezorgdheden.

Samen nemen we het aanvankelijk projectdossier door en controleren of alle noodzakelijke stukken beschikbaar zijn.

De planning en budget zijn daarbij belangrijke schakels.

Ik luister hoe de bouwheer de samenwerking en de samenstelling van het bouwteam ziet.

Na een korte voorstudie van het dossier wordt een voorstel tot samenwerking geformuleerd. In de overeenkomst wordt de bouwcoördinator aangesteld als gedelegeerde van de bouwheer.

Eens het akkoord is betekend, start de voorbereidingsfase. Met zekerheid de belangrijkste fase.

Hier worden alle dossiergegevens doorgenomen, geanalyseerd, bijgestuurd en op elkaar afgestemd. Dit gebeurt met regelmatig overleg en feedback met actoren van het bouwteam.

Een greep uit de noodzakelijke dossiergegevens zijn bouwvergunning, rapport bodemanalyse & grondonderzoek, milieuvergunning, terreinopmeting, volledige set architectuurplannen met grondplannen, sendes, aanzichten en details, voltooide voorstudie stabiliteit, volledige meetstaat en bestek met hoeveelheden en eenheidsprijzen, EPB verslag, eventueel akoestisch rapport, eventueel voorstudie technieken, projectplanning, lijst intervenanten, …

De bouwcoördinator adviseert het team en stelt de juiste vragen. In de conclusies worden steeds gewaakt over budget en planning.

Het resultaat van deze projectvoorbereiding is het uitvoeringsdossier dat door bouwheer en architect wordt bekrachtigd vóór de start der werken.

Indien gewenst of noodzakelijk kan het uitvoeringsdossier in afgeronde fasen worden opgesplitst om de start der werken niet te vertragen.

Tijdens de voorbereidingsfase kan de project-werfinrichting reeds in uitvoering gaan.

Met als leidraad het uitvoeringsdossier met bijhorend budget en planning maakt de projectcoördinator de gedetailleerde werkbeschrijvingen op. Deze kunnen ook specifieke detailleringen of verwijzingen naar gekoppelde werken bevatten noodzakelijk voor een correcte uitvoering.

De werkbeschrijvingen verzekeren een efficiënte en duurzame uitvoering.

De prijsvragen en later ook de bestellingen zullen op basis daarvan gebeuren in consultatie met de bouwheer.

Het takenpakket van de projectcoördinator tijdens de uitvoering wordt op voorstel van de coördinator en met goedkeuring van de opdrachtgever, samengesteld.

Tijdens de uitvoering volgt de projectcoördinator de werken proactief op, waarbij hij waakt over oa :

 • Keuze van betrouwbare partners/aannemers
 • Respecteren van planning en termijnen
 • Geen onnodig verlies van tijd en materialen
 • Kwaliteit van de werken en materialen
 • Naleven van algemene veiligheidsvoorschriften en specifiek de verslagen van de veiligheidscoördiator en het desgevallend informeren van de bouwheer

Verder zorgt de coördinator voor :

 • Organisatie en coördinatie van de werfvergaderingen
 • Opmaak en verspreiden van de coördinatieverslagen
 • Het aanwezig zijn en controle tijdens cruciale bouwfasen
 • Het verzamelen van as-built gegevens
 • de coördinatie van het stelselmatig verzamelen en opbouwen van het post interventie dossier (TF, uitvoeringsfoto’s, …)
 • Controle van vorderingsstaten en facturen
 • Controle van afrekeningen
 • Bewaking van budgetten
 • Bijhouden van de min- en meerwerken
 • Organisatie van tussentijdse opleveringen bouwonderdelen (bvb ifv afrekeningen)
 • Organisatie van voorlopige oplevering

Volgende taken kunnen tot het takenpakket worden toegevoegd :

 • Klantenbegeleiding
 • Opmaak meetstaten
 • Administratieve aanvragen (RSZ, Clip, lozingsvergunning, …)
 • Opmaak van het asbuilt dossier